NORDSJÆLLAND IT

Databehandleraftale

1. Baggrund, formål og omfang

1.1 Som led i Databehandlerens levering af services, foretager Databehandleren behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for.

1.2 Databehandleren skal overholde Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) med tilhørende bekendtgørelser.

1.3 Databehandleren skal fra 25. maj 2018 i stedet for Persondataloven overholde Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning.

1.4 Det er et krav i såvel Persondataloven som Persondataforordningen, at der mellem den dataansvarlige og databehandleren indgås skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages; en såkaldt 'databehandleraftale'. Denne Databehandleraftale udgør sådan databehandleraftale.

Ønsker du at indgå en databehandleraftale med os?

Ring på 70 70 24 10 og få en snak med os.