NORDSJÆLLAND IT

Forretningsbetingelser

Ydelse/produkter hos os forudsættes det, at kunden er fuldt 18 år eller har et gyldit cvr.nr.

Såfremt kunden ikke er 18 år eller har CVR.nr., kan der ikke oprettes aftale om køb af ydelse eller produkter. Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Installation af udstyr hos kunderne:
Installation af computer, servere, printer samt netværk hos kunden. Der afregnes efter forbrugt tid eller fastpris tilbud.

IT Drift hos kunderne:
Nordsjælland IT tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Alt efter hvilken aftale kunden har. Nordsjælland IT er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

IT Drift og ørige support opgaver:
Nordsjælland IT kan naturligvis udføre alle relaterede IT-opgaver, afregning af sådanne opgaver kan ske efter fast tilbud eller forbrugt tid.
Timeprisen er pt. kr. 740,00 ekskl.moms, kr. 925,00 inkl.moms indenfor vores normale arbejdstid, som er:
Mandag til fredag 8:00-16:00.

Fjernsupport:
Nordsjælland IT er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader, også selv om den fjernbetjente hotline er direkte årsag dertil. Herunder kan nævnes - tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lign. følgeskade.

Særlige betingelser ved køb af hardware og software:
# Nordsjælland IT indkøber ikke en løsning før vi har modtaget en underskrevet formular for bestilling samt betaling.
# Bestillingsfejl: Varer tages generelt ikke retur.
# I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage.
# Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.
# Nordsjælland IT forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 1.500,-.
# Varerne krediteres til gældende dagspriser.
# Produktinformation: Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale.
# Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Nordsjælland IT.
# Produktændringer: Vi forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

Betalingsbetingelser:
Alle ydelser på Nordsjælland IT's hjemmeside www.nsjit.dk er oplyst i danske kroner og excl. moms, hvor intet andet er opgivet.
# Alle ydelser betales med (netbank).
# Alle faktura tillægges et administrationsgebyr på kr. 99,- + moms.
# Den fremsendte faktura skal betales netto kontant, medmindre andet er aftalt.
# Herefter påløber der et gebyr på 100,00 renter med 2,0% pr. påbegyndt måned.
# Såfremt betalingen en løsning ikke er i hænde rettidigt, har Nordsjælland IT endvidere ret til at stoppe/suspendere en løsning indtil betalingen er modtaget.
# Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.
# Nordsjælland IT forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til 3. part i forbindelse med inkasso.
# Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil.

Nordsjælland IT fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Nordsjælland IT rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Nordsjælland IT. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Værneting:
Kunden erklærer sig bekendt med it Nord's generelle forretningsbetingelser og produkt betingelser.
Nordsjælland IT forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne/produkt betingelser uden forvarsel.
Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som værneting i første instans.
Nordsjælland IT forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil den fulde købesum er betalt.
Garanti/ansvar: Der ydes garanti i henhold til gældende regler for køb fra de enkelte producenter.

Opdateret 30. Juni 2022